[1]
Ganga N, Shailaja U and Kannan Sagar 2023. Pharmacognostic evaluation of an indigenous polyherbal formulation: Patoladi syrup. IJPAR JOURNAL. 12, 1 (Feb. 2023), 29–33. DOI:https://doi.org/10.61096/ijpar.v12.iss1.2023.29-33.