Ganga N, Shailaja U, & Kannan Sagar. (2023). Pharmacognostic evaluation of an indigenous polyherbal formulation: Patoladi syrup. IJPAR JOURNAL, 12(1), 29–33. https://doi.org/10.61096/ijpar.v12.iss1.2023.29-33