GANGA N; SHAILAJA U; KANNAN SAGAR. Pharmacognostic evaluation of an indigenous polyherbal formulation: Patoladi syrup. IJPAR JOURNAL, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 29–33, 2023. DOI: 10.61096/ijpar.v12.iss1.2023.29-33. Disponível em: https://ijpar.com/ijpar/article/view/662. Acesso em: 15 jul. 2024.