Ganga N, Shailaja U and Kannan Sagar (2023) “Pharmacognostic evaluation of an indigenous polyherbal formulation: Patoladi syrup”, IJPAR JOURNAL, 12(1), pp. 29–33. doi: 10.61096/ijpar.v12.iss1.2023.29-33.